fbpx

Regulamin wizyt

§ 1 

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Gabinecie Osteopatii i Fizjoterapii dr Sławomira Adamowicza, zwanego dalej „Gabinetem”.
 • Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie, w godzinach: od 9:00 do 19:00.
 • Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty (na stronie www.dradamowicz.pl) na dowolną usługę Gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.
 • Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 • Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

§ 2 

Definicje

 • Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 • Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego i w jego obecności.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 • Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 • Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 • Usługodawca – oznacza: Sławomir Adamowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fizjoadamowicz pod adresem Rynek 40/212, 48-300 Nysa, NIP: 753 215 70 59,  zgodniez dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@dradamowicz.pl, numer telefonu: 733 395 777.

§ 3 

Klienci

 • Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
 • Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego i tylko w jego obecności. Pracownik Gabinetu jest uprawniony  do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku nieobecności opiekuna osoby niepełnoletniej.
 • Klient jest zobowiązany do podania wyczerpujących informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji. 
 • Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4 

Świadczone usługi

 • Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług.
 • Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną na stronie internetowej www.dradamowicz.pl
 • Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty oraz jej ewentualnego anulowania.
 • W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż raz, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

§ 5 

Rezerwacja wizyt

 • Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez kalendarz on-line w aplikacji Booksy oraz pod numerem telefonu 733 395 777 w ustalonych godzinach pracy rejestracji telefonicznej. Klient ma obowiązek odwołania spotkania, jeżeli nie ma możliwości się na nim pojawić (korzystając z aplikacji lub informując telefonicznie, również poprzez sms).
 • Wizyty odwołane w terminie krótszym niż 12 godzin lub nieodwołane traktowane są jako odbyte i podlegają opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem. Uregulowanie płatności z tego tytułu następuje przed kolejną wizytą lub przelewem na rachunek Santander Bank 63 1090 2402 0000 0001 1205 8420 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta). Brak opłaty jest jednoznaczny z zablokowaniem możliwości umówienia wizyty do czasu uregulowania należności.
 • Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.

§ 6

Spóźnienia

 • W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Klient powinien stawić się na ok. 5 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania  się do Zabiegu, m.in. skorzystania z toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 • O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie (np. SMS).
 • Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut (czas Zabiegu zostanie skrócony).
 • W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 2. 
 • Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu. 

§ 7 

Płatności

 • Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi. 
 • Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie www.dradamowicz.pl i aplikacji Booksy.
 • W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: gotówka, Blik, przedpłata na konto (ustalona indywidualnie z rejestracją).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 8 

Standardy pracy Gabinetu

 • Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 • Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 • Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

§ 9 

Obowiązki Usługodawcy

 • Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 • w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 • do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 11 

Dane osobowe

 • Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.

§ 12 

Postanowienia końcowe

 • Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt i cennika.
 • Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Gabinecie. 
 • Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Gabinecie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów oraz na stronie www.dradamowicz.pl
 • Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 • Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od  01.01.2023 r.